Biblioteca Valenciana

També disponible en: Castellano (Castellano)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePin on PinterestBuffer this pagePrint this page

Els orígens de la Biblioteca Valenciana es retrotrauen a la generosa donació de la biblioteca particular de Nicolau Primitiu Gómez Serrano per part dels seus hereus el 1979. No obstant això, jurídicament no va nàixer fins al 1985, quan va ser creada pel Decret 5/1985, del Consell de la Generalitat Valenciana. L’any 2000 va ser dotada d’una seu pròpia al monestir de Sant Miquel dels Reis. Després del Decret 33/2010, la Biblioteca Valenciana rep la denominació oficial de Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

Actualment, la Biblioteca Valenciana es regeix pel que disposa el capítol II del títol II de la Llei 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana, l’article 13 de la qual la defineix com la capçalera del Sistema Bibliotecari Valencià, centre superior bibliotecari de la Generalitat i dipòsit bibliogràfic bàsic de la Comunitat Valenciana.

Adreça:

Avinguda de la Constitució, 284
(Monestir Sant Miquel dels Reis)
46019 València

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePin on PinterestBuffer this pagePrint this page